כפתור הפרפר

ועדות השמה

ועדת ההשמה (ברשות המקומית) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים , להשמה ברצף המסגרות החינוכיות של החינוך המיוחד הקיימות.

הפנייה אל ועדת ההשמה

ועדת ההשמה תתקיים ברשות המקומית שבה הילד/ה רשומ/ה על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים – לפי ההורה המשמורן).
הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית אל ועדת ההשמה היא חלק מתהליך מתמשך של טיפול בתלמיד והתמודדות עם קשייו במסגרת החינוכית שהוא לומד בה. תהליך זה יתבצע מראשיתו תוך השתתפות התלמיד והוריו. מנהל/ת ביה”ס או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול בתלמיד/ה, ובכלל זה את המפגשים עם ההורים ועם התלמיד/ה ואת המידע שנמסר להם.
הפניית תלמיד/ה הלומד/ת במסגרת חינוכית לועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד/ה לומד/ת בה (יש להחתים את המפקח/ת על טופס ההפנייה). אם המסגרת חנ”מ יחתום מפקח חנ”מ, ואם הילד לומד במסגרת חינוך רגילה יחתום מפקח ביה”ס.
הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת השמה, תעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה. כלומר: הפניית התלמיד לוועדת השמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה.
תלמיד עולה חדש לא יופנה לועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו , או שאפשר להוכיח שיש לו , במסמך קביל תקף , לקות משמעותית המשפיעה על הישגיו הלימודיים.
מועדי ההפנייה של תלמידים אל ועדות ההשמה
עפ”י חוזר מנכ”ל, יש להקפיד שההפנייה תעשה לא יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים.
זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א’, שיתקיימו עד 31/5/2011 בכל שנה.

מקרים חריגים

במקרים בודדים וחריגים מאוד שבהם חל שינוי משמעותי בנסיבות, עשויה להידרש הפנייה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים.
מקרים חריגים אלו יעסקו בעניינם של תלמידים אלו:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפנייה לועדת השמה בהמלצת ביה”ח.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות .
 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימיה או עזבו אותה והעו”ס סבור כי יש לדון בעניינם בועדת השמה, או תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, מטעמים שירשמו ויקבלו אישור בועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
 • קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהלת המחוז.

פנייה לועדת השמה

תהליך ההפנייה של תלמיד הלומד במוסד חינוכי אל ועדת השמה יהיה על פי השלבים והנהלים כדלקמן:
זימון ההורים והתלמיד לשיחה מקדימה:

 • זימון ההורים והתלמיד לשיחה מקדימה
  1. מנהל המוסד החינוכי יזמן את ההורים לשיחה מקדימה (יש לשתף בשיחה את המחנך. רצוי לצרף לשיחה מומחי תחום רלוונטים, עפ”י שיקול דעת המנהל)
  2. חוק החינוך המיוחד מאפשר את שימוע התלמיד, נוסף לשימוע הוריו, במעמד של ועדת השמה. עניין השתתפותו של התלמיד יעלה בשיחה מקדימה זו.
  3. המנהל יציג את הסיבות להחלטה להפנות את התלמיד אל וועדת ההשמה ויוודא כי סיבת ההפנייה מובנת לתלמיד ולהוריו, בטרם הגעתם לועדת ההשמה.
  4. במהלך השיחה יסביר מנהל המוסד החינוכי להורים ולתלמיד את סמכויותיה ואת תפקידיה של הוועדה ויתן להורים עותק של שאלון ההפנייה לועדת ההשמה, וההורים יחתמו עליה כאות לכך שהדברים הובאו לידיעתם.
  5. השאלון החתום על ידי ההורים יופנה למפקח שבמסגרת בה התלמיד לומד (חנ”מ/ רגיל) לעיונו ולחתימתו.
  6. חתימת ההורים על שאלון ההפנייה אינה הסכמה לגבי תוכן השאלון. אם ההורים מסרבים לחתום יציין המנהל על גבי השאלון את הסיבה לכך.
  7. עותק מהשאלון יימסר להורים טרם הדיון בוועדה וישאר בידיהם. להורה יש אפשרות להעיר את הערותיו על גבי השאלון ולהביאו לדיון.
  8. המנהל ימסור להורים גם את החוברת “דברי הסבר להורים שילדם מופנה לועדת השמה”.
  9. מנהל המסגרת החינוכית יתעד את השיחה עם ההורים ועם התלמיד.
  10. מנהל המוסד החינוכי יברר אם התלמיד ישתתף במעמד ועדת השמה וידאג שהוא יקבל הכוונה נאותה מצד המחנך/ היועץ/ הפסיכולוג של המוסד החינוכי
 • הפניית התלמיד לאבחון פסיכולוגי / להערכה פסיכולוגית
  1. אחד המסמכים הנדרשים לדיון בועדת ההשמה הוא אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית תקפה
  2. האבחון הפסיכולוגי או ההערכה הפסיכולוגית ייעשו בהתאם לנהלי משרד החינוך
  3. אם סירבו ההורים לאבחון הפסיכולוגי, יודיע להם מנהל בית הספר על הצורך באבחון פסיכולוגי במכתב רשום , ולא יפנה את התלמיד לאבחון פסיכולוגי
  4. אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית לתלמיד כחלק מתהליך ההפניה אל ועדת ההשמה יתבצעו על ידי הפסיכולוג על פי שיקול דעתו
  5. לאחר האבחון הפסיכולוגי יזמן הפסיכולוג את הורי התלמיד לשיחה וידווח להם על ממצאיה ועל המשך הטיפול בתלמיד, וימסור להם את העתק חוות הדעת שלו אשר תישלח לוועדת ההשמה.
 • שאלון הפניה אל ועדת ההשמה
  1. הפניית תלמיד על ידי המוסד החינוכי אל ועדת השמה תעשה באמצעות שאלון הפניה, קיימים שלושה סוגים של שאלוני הפנייה של תלמידים אל ועדת ההשמה
  2. שאלון הפנייה של תלמיד בגן רגיל/ מיוחד אל ועדת השמה
  3. שאלון הפנייה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה אל ועדת השמה
  4. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד אל ועדת השמה
   לגבי תלמידים חירשים וכבדי שמיעה יש למלא בנוסף גם את השאלון המיוחד עבור תלמידים אלה.

חתימה על שאלון הפנייה

 • מנהל ביה”ס.
 • מחנכת הכיתה או הגננת המבקשים דיון בוועדת ההשמה.
 • המפקח על המסגרת החינוכית המאשר את ההפנייה, בתנאי שהוא יוודא כי אכן מוצו אפשרויות הטיפול והחינוך בתלמיד במסגרת החינוכית שבה הוא לומד.
 • הורי התלמיד, המאשרים שהובאו לידיעתם הבקשה לדיון ותוכנו של השאלון.

חתימת ההורים אינה הסכמה לתוכן השאלון.
אם ההורים מסרבים לחתום על השאלון, יציינו המנהל או הגננת על השאלון את הסיבה לכך.
אין להחתים מראש הורה על הסכמה לכל החלטה של ועדת ההשמה בעניין ילדו.
מנהל ביה”ס/ הגננת ימסרו להורים העתק של השאלון החתום על ידי כל הגורמים אשר ישלח לועדת ההשמה.

המקרים המחייבים החלטה של ועדת השמה

 • הועדה תדון בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לקראת בחינת השמתם במסגרות של חינוך מיוחד, ובכלל זה במעברים בין חטיבות הגיל (גן – יסודי, יסודי – חטיבות ביניים, חטיבות ביניים – חטיבה עליונה).
 • נוסף לאמור לעיל, בכל מצב שבו קיים שינוי משמעותי הן באבחנתו של התלמיד והן ברמת תפקודו יש להביא את עניינו לדיון בוועדת השמה.
 • לגבי החלטה על מעבר של תלמיד ממסגרת של חינוך מיוחד למסגרת של חינוך רגיל – מעבר זה יתבצע ללא ועדת השמה בתנאים הבאים:
  • אם חוות הדעת החינוכית – הפסיכולוגית (וחוות דעת מקצועית נוספת, בהתאם לצורך) תצביע על כך.
  • שהורי התלמיד הביעו את הסכמתם בכתב. (זאת ללא התנייה כלשהי).
  • אישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח הכולל ובתיאום עם רשות החינוך המקומית.
 • המקרה של תלמיד המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל או בית חולים פסיכיאטרי והלומד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך מיוחד הצמודה למחלקה או לבית חולים אינו מחייב החלטה של ועדת השמה.
 • יש להדגיש שהוראות חוק החינוך המיוחד בדבר הבאת עניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד לדיון חוזר בפני ועדת ההשמה בכל שלוש שנים חלות גם על תלמידים המועברים בין מסגרות החינוך המיוחד. מניין השנים לדיון החוזר יהיה ממועד הדיון האחרון בועדת ההשמה.

המסמכים הנדרשים להגיש לועדות השמה

 • שאלון הפנייה לועדת השמה חתום על פי נהלי משרד החינוך.
 • חוות הדעת הפסיכולוגית של התלמיד/ה/דו”ח רפואי/ דו”ח פסיכיאטרי.
 • פרוטוקול החלטת ועדת שילוב בעניין התלמיד/ה.
 • צילום ספח ת.ז של ההורים + ספח הילדים.
 • בדיקות שמיעה וראייה.

הניירת תוגש לחגית בוחניק – מנהלת מדור בתי ספר באגף החינוך ויו”ר ועדת השמה.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות