כפתור הפרפר

חוק חופש המידע

תכליתו של החוק ​היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

  • קישור לחוק חופש המידע (נבו) – חוק חופש המידע – תשנח 1998.pdf​
  • קישור לתקנות חופש המידע (נבו) – תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ”ט-1999
  • קישור לחוק חופש המידע באתר משרד המשפטים – חוק חופש המידע משרד המשפטים​

מידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

קבלת המידע

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
איזה מידע לא? כל מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה, לנהל משא ומתן או הקשור לדיונים פנימיים. כמו גם מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או ביטחונו ושלומו של כל אדם. בנוסף מידע המהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם הגילוי מותר על פי דין), ועוד על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

העמדת מידע לציבור

הרשות חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכן את חוקי העזר שלה.

ממונה על העמדת המידע לציבור

מי שמונה על ידי ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות ולקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול, ואגרת הפקה (עלויות מפורטות בהמשך). התשובה תינתן תוך 30 יום, כאשר המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכי המבקש.
יש להפנות את הבקשה על טופס “בקשה לקבלת מידע” המופיע באתר.

אגרות

גובה האגרות נקבע על ידי תקנות שהתקין שר המשפטים בהתאם לסוגי המידע השונים ולפונים לקבלתו. גובה האגרה תעדכן ב11 לאוקטובר של כל שנה בהצמדה למדד.

גובה האגרות

אגרת בקשה לקבלת מידע – 20 ₪
אגרת טיפול (איתור, מיון והכנת המידע למסירה) – 30 ₪ לכל שעת עבודה מהשעה הרביעית
אגרת הפקה – 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
התחייבות לשאת בתשלום האגרות – המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 1500 שקלים חדשים. במידה ועלות בירור הבקשה והפקת התשובה תעלה מעל סכום זה, יתחייב המבקש לשלם סכום זה. ללא התחייבות והמצאת ערבויות לתשלום, לא תטופל הבקשה.

פטור מאגרה

מידע שאדם מבקש על עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה. כמו כן לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

נימוקים נוספים לדחיית בקשה

הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה מדי.
המידע המבוקש הופק לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
לא ניתן לאתר את המידע
המידע פורסם ועומד לרשות הציבור
המידע הינו מידע שאפשר​ למוסרו בהתאם לסעיפים המצויים בחוק.

יישום החוק בעיריית צפת
הממונה על חוק חופש המידע בעיריית צפת הינו מר אשר חדד, מנהל המחלקה המוניציפאלית.
כתובת: ירושלים 50, קומה 3.
טלפון: 04-6927404.
פקס: 1534-6999698
מייל ” [email protected]
את הבקשות ניתן להעביר במייל\דואר\פקס. חובה לצרף אישור תשלום ממילגם או צ’יק.

לטופס בקשה לקבלת מידה יש ללחוץ על הקישור הבא >> טופס בקשה לקבלת מידע.pdf

לטופס בקשה למידע מקוון דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע – לחץ כאן >> הגשת בקשה למידע היח’ לחוק חופש המידע משרד המשפטים​

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות