כפתור הפרפר

הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק

מודים לכם על שבחרתם להקים את עסקכם בצפת ומאחלים לכם בהצלחה

במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, אנא קראו בעיון את ההנחיות הבאות ופעלו לפיהן.

המחלקה לרישוי עסקים בעיריית צפת תעמוד לרשותכם בכל שאלה ופנייה ותסייע בהליך הרישוי העסק החל מהגשת הבקשה ועד לקבלת רישיון עסק.
באפשרותכם לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בסדר העסק המבוקש הכולל מידע כללי, בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך
בתכנית עסק, בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השוות בהתאם לסוג העסק המבוקש.

בקשה לפתיחת עסק

אם הנך שוקל פתיחת עסק, מומלץ לבדוק עם אגף ההנדסה בעיריית צפת האם המקום עומד בתנאים לפי דיני תכנון ובניה.
בקשה לרישיון עסק יש להגיש במחלקת רישוי עסקים בתיאום טלפוני.
להלן רשימת מסמכים/ טפסים/ תכניות שיש להציג עם הגשת בקשה לרישיון עסק (ללא מסמכים אלו לא נוכל לטפל בבקשה).

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. פרטים כללים
  1. שמות מנהל/בעל העסק, כתובת מלאה של העסק: שכונה, רחוב, מס’ בית מיקוד, מס’ טלפון, פקס, כתובת דואר אלקטרוני סוג העסק וכינויו המסחרי, כתובת העסק ופרטים על מיקומו.
   כאשר מדובר בחברה ו/או שותפות רשומה, יש להמציא גם תעודת רישום מרשם החברות ותמצית נתוני חברה מרשם החברות.
  2. חוזה שכירות, קנייה, או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס.
  3. תוכניות – לבקשה לרישיון יש לצרף תכניות על גבי טופס 1 תקנה 0 ( א) – בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין, חתום ע”י אדריכל או מהנדס, ב3 -עותקים.
   הבקשה תכלול:
   1. דף הגשה: דף ראשון ובו שם, כתובת גוש, חלקה, סוג המבנה וסוג העסק המבוקש.
   2. תרשים סביבה בקנ”מ 500 ,2:1
   3. מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 250:1 זה תרשים מצבי המשקף את השטח
    הבנוי והלא בנוי.
    במפה המצבית יצוינו:
    1. שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
    2. מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.
    3. תכנית העסק תיערך בקנ”מ של50:1 :ותכלול:
     1. מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
     2. פתחי העסק.
     3. חלקי מבנה מוצעים (כולל מבנים ארעיים).
     4. תרשים חתך העסק בקנ”מ 100:1 בעסק שיש גלריה או חלוקה כלשהי לגובה, יש להציגם בחתך.
      יש לסמן בעיפרון אדום את גבולות העסק בכל אחד מהתרשימים הנ”ל.

התוכניות חייבות להיות ביחידה אחת (גרמושקה) ולא דפים נפרדים מודבקים, התוכניות יוגשו ב3העתקים.
הרישיון לעסק צמוד לתכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות, כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים).

לידיעה, 

 1. הבקשה לרישיון עסק חייבת להיות מאושרת ע”י גורמים הרישוי השונים המוגדרים בחוק ותקנותיו ואישורם מותנה עפ”י רוב במילוי דרישותיהם והתאמת העסק לדרישות החוק.
 2. לאחר קבלת הסכמה מן הגורמים המוסכמים הנוגעים בדבר ואישור העסק ע”י רשות הרישוי, יונפק רישיון כחוק.
 3. הגשת בקשה לרישיון עסק לא מהווה רישיון עסק ואין בה התחייבות כלשהי למתן הרישיון.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות