​​​​​טופס אישור תושב מקנה לתושבי צפת הטבות מס עד 12% בשנה ובכך להגדיל את ההכנסה השנתית במאות ואלפי שקלים עד תקרה של כ 16,000 ש״ח בחודש.

להלן קישורים לטפסים לאישור תושבות:​

קבלת אישור תושבות לאלה אשר אינם רשומים כמחזיקים בנכס בצפת (מעל גיל 18), גרים עם ההורים או שוכרים, עליהם לשלוח את הטופס הידני חתום בצירוף צילום ת.ז, תלושי שכר ובו מופיע מקום העבודה וחוזה שכירות (במידה ויש), בנוסף לטופס 1312 א' חתום בסעיף הצהרת המבקש/ת. את הטפסים לבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטים יש לשלוח לכתובת המייל : zefat12@milgam.co.il

שימו לב!​ האישור ניתן למבקש בלבד ולא לצד שלישי.
​שאלות בדבר הפקת אישור תושב ניתן לפנות למילגם בטלפון : 04-6888845/9