תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור ) התשס"ט – 2009​


על פי חוק חופש המידע: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותם אתר האינטרנט או בכל דרך אחרת".  

מאגר הנתונים מכיל מידע רב בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.

נתונים שלא נמדדים ישירות על ידי העירייה, אבל נעשו בתחום המוניציפלי של העיר, ניתנים לצפייה בקישורים המצורפים.


איכות המים 2020 - קישור לדו"חות מאתר "פלג הגליל" (2020)

איכות המים 2019 - קישור לדו"חות מאתר "פלג הגליל"​​ (2019)

איכות המים 2018 - קישור לדו"חות מאתר "פלג הגליל" (2018)​