הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עבודות תיקון, הקמה ושיפוץ תאורה ציבורית ברחבי העיר

מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור

רכישת המכרז: מס' 20-2019 עבודות חשמל

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1500 ₪ (אלף חמש מאות ₪ שלא יוחזרו) ברחוב העלייה ב' , מרכז צליל , צפת, במשרדי חב' מילגם 04-6888850. המציע חייב לצרף להצעתו את הקבלה המעידה כי הוא זה שרכש את מסמכי המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תביא לפסילת ההצעה.
 • חוברת המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, יופיע באתר העירייה תחת הכותרת המכרזים החל מיום 25-08-2019.
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.

אישור הבנת תנאי המכרז

 • המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז.
 • הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי הרשות עקב אי-הכרת ו/או אי-ידיעת נתונים כלשהם אודות האתרים, התשתיות הקיימות בהם ומצבם, העבודות שיש לבצע בו, הציוד הדרוש לו וכל יתר התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לקיים את התחייבויותיו, ואין הוא מסתמך על כל מצג של הרשות, למעט אלה האמורים במסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם.
 • המציע יאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף כטופס 5 לתנאי המכרז.

מפגש קבלנים

 • מפגש קבלנים יתקיים ביום שלישי 3-09-2019 בשעה 9:30 בדיוק במשרדי הרשות ברחוב ירושלים 51, צפת.
 • ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה, מובהר כי מציע אשר בחר שלא להשתתף במפגש המציעים יהיה מנוע מלהגיש הצעה למכרז.
 • לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות לתנאי המכרז ו/או לכל עניין שהוא במהלך הסיור, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח באמצעות הפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני למשתתפי הסיור המכרז לפרטיהם שמסרו.

הבהרות

 • מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז עד ליום 10-09-2019 בשעה 13:00 , את בקשות ההבהרה יש לשלוח למייל  gil@zefat.muni.il
 • הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה. תשובות הרשות לשאלות ההבהרה יינתנו בכתב ויופצו לכל משתתפי סיור הקבלנים באמצעות פקסימיליה, בהתאם למידע שיספק המציע בעת סיור הקבלנים. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה בהודעה בכתב.
  • מועד הגשת ההצעות

   על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 22-09-2019 בשעה 12:00 (להלן - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במחלקה המשפטית במשרדי העירייה .
לפרטים נוספים
קבצים מצורפים

עבודות תיקון, הקמה ושיפוץ תאורה ציבורית ברחבי העיר

מספר מכרז:20-2019
תאריך פרסום:08/19/2019
תאריך אחרון להגשה:09/22/2019 12:00
קישור למכרז:לצפייה בפרטי המכרז

רכישת המכרז: מס' 20-2019 עבודות חשמל

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1500 ₪ (אלף חמש מאות ₪ שלא יוחזרו) ברחוב העלייה ב' , מרכז צליל , צפת, במשרדי חב' מילגם 04-6888850. המציע חייב לצרף להצעתו את הקבלה המעידה כי הוא זה שרכש את מסמכי המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תביא לפסילת ההצעה.
 • חוברת המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, יופיע באתר העירייה תחת הכותרת המכרזים החל מיום 25-08-2019.
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.

אישור הבנת תנאי המכרז

 • המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז.
 • הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי הרשות עקב אי-הכרת ו/או אי-ידיעת נתונים כלשהם אודות האתרים, התשתיות הקיימות בהם ומצבם, העבודות שיש לבצע בו, הציוד הדרוש לו וכל יתר התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לקיים את התחייבויותיו, ואין הוא מסתמך על כל מצג של הרשות, למעט אלה האמורים במסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם.
 • המציע יאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף כטופס 5 לתנאי המכרז.

מפגש קבלנים

 • מפגש קבלנים יתקיים ביום שלישי 3-09-2019 בשעה 9:30 בדיוק במשרדי הרשות ברחוב ירושלים 51, צפת.
 • ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה, מובהר כי מציע אשר בחר שלא להשתתף במפגש המציעים יהיה מנוע מלהגיש הצעה למכרז.
 • לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות לתנאי המכרז ו/או לכל עניין שהוא במהלך הסיור, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח באמצעות הפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני למשתתפי הסיור המכרז לפרטיהם שמסרו.

הבהרות

 • מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז עד ליום 10-09-2019 בשעה 13:00 , את בקשות ההבהרה יש לשלוח למייל  gil@zefat.muni.il
 • הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה. תשובות הרשות לשאלות ההבהרה יינתנו בכתב ויופצו לכל משתתפי סיור הקבלנים באמצעות פקסימיליה, בהתאם למידע שיספק המציע בעת סיור הקבלנים. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה בהודעה בכתב.
  • מועד הגשת ההצעות

   על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 22-09-2019 בשעה 12:00 (להלן - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במחלקה המשפטית במשרדי העירייה .