מומלץ לפנות תחילה ליחידות העירייה המטפלות שהנושא נמצא בתחום אחריותם ו / או למוקד העירוני / מחלקת פניות הציבור וזאת על מנת למצות עד תום את האפשרות לקבל מענה ישיר מהגורם המטפל ואם לדעתך לא נענית או לא קיבלת מענה לשביעות רצונך הנך מוזמן להפנות את תלונתך לנציב תלונות הציבור / קבילות הציבור.


תלונה לנציב תלונות ציבור  תוגש בכתב, תחתם בידי המתלונן, ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על הרשות המקומית, ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. על הנציב לבדוק את התלונה הנוגעת למילוי תפקידיו של הנידון בתנאים הבאים:

א.      המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

ב.      המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

הנציב לא יבדוק, בין היתר, תלונות אלה:


א.      תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שהם הכריעו בו לגופו.

ב.      תלונה של פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.

ג.       תלונה  שהנציב סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

ד.      תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.

בירור תלונה:


א.      הנציב רשאי לברר תלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

ב.      הנציב רשאי לשמוע את המתלונן, את הנידון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.

ג.       לצורך הבירור רשאי הנציב לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הנציב לעזור בבירור התלונה.

ד.      בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

קישורים שימושיים: