הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פייסבוק

ביטחון ואבטחת מוסדות החינוך

מדיניות

מדיניות הרשות המקומית צפת  לפעול בהתאם לתקנות שר החינוך להפעלת אמצעי ביטחון במוסדות החינוך ולשמירה על ביטחון המוסדות החינוכיים ובכפוף לנוהל בטחון במעונות יום של משרד החינוך.
בכפוף לאמור, תפעל העירייה בנושאי חינוך ומוסדות חינוך בהתאם לנהלי החירום העירוניים בכלל ובהתאם לפרק נהלי חירום של אגף החינוך בפרט – בכל אחד מהנהלים הפרטניים למצבי חירום (כגון: מלחמה, רעידת אדמה, "פתיתים לבנים" שריפות וכו')
 

הגדרות

אירוע חירום

אירוע בלתי שגרתי. המתרחש בין כתלי המוסד החינוכי, המחייב סדר פעולות/נהלים וקווים מנחים כפי שגובשו
ע"י משטרת ישראל ואשר לפיהם יגיב ויפעל המוסד.
כל אירוע המוגדר כאירוע חירום יחייב דפוס פעילות והתנהגות כפי שיופיע בהמשך.
הנהלים נלמדו ע"י הנהלת המוסד ויתורגלו במהלך שנה"ל. 
          

מצבי חירום

מצב בלתי שגרתי הכולל בחובו סיכון חיי אדם כגון: אירועי מלחמה, רעידת אדמה, שריפות, פגעי טבע , תקלות תפעוליות, תברואתיות חמורות, חומ"ס וכו' ברמה מקומית , אזורית , או ארצית וכו'.
ראש הרשות מוסמך להחליט על ביטול לימודים באם קיימת סכנה לביטחון התלמידים, צוות ההנהלה והמורים.
                                                          

שעת חירום

המועד בו תפעל מערכת החינוך עפ"י החלטת ממשלת ישראל 267 (מיום ב' בטבת התשל"ח) ותקיים את הלימודים בהתאם לתנאים והאפשרויות המשתנות כתוצאה ממצבי החירום השונים ,אלא באם נתקבלה הנחיה בדבר אי -קיום לימודים.
הוראה בדבר קיום לימודים או ביטולם בהיקף מלא או חלקי תינתן ע"י שר החינוך, אולם כל הוראה והנחיה בעת חירום המתפרסמות מטעם דובר צה"ל או מפקדת פיקוד העורף חלה מיידית על מוסדות החינוך.
אלוף פיקוד העורף ,עפ"י שיקולים צבאיים-ביטחוניים רשאי להורות על הפסקת לימודים במרחב פיקודו.
ההוראות למוסדות תימסרנה ע"י אגפי/מח' החינוך ברשות ו/או ע"י הלשכות המחוזיות של משרד החינוך.
ביטחון ואבטחת מוסדות החינוך