אגף החינוך

כתובת:ירושלים 50
טלפון:6927419
פקס:04-6927430
מנהל המחלקה/אגף:מוטי כהן
ימי קבלת קהל:
ימי שני וחמישי משעה 08:00 עד 13:00
וימי שלישי משעה 16:00 - 18:00
דואל:shira@zefat.muni.il
  1. התווית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך – גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית; התווית תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות ויישומן ובתוך כך בקרה על ביצוען.
  2. ניהול תקציב החינוך.
  3. תכנון תשתיות המיועדות לתחום החינוך.
  4. ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך – אחריות לרישום ולשיבוץ של תלמידים לגני-הילדים ולבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים לקראת כל שנת לימודים חדשה; גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך; תכנון אזורי הרישום.
  5. קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
  6. ליווי, מעקב ובקרה בבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים – בחינה של תוכנית העבודה השנתית של כל מוסד ואישורה; מעקב אחר יישום התוכנית; ובקרה על אופן הניהול של בתי-הספר: קיום קשר שוטף עם מנהלי המוסדות, ניהול ישיבות וטיפול בליקויים ובבעיות; יצירת דרכים להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים וצמצום הפערים הלימודיים ביניהם; קידום תוכניות הכשרה, הדרכה והשתלמויות של צוותי החינוך; מניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים בשיתוף קצין ביקור סדיר, אגף הרווחה, צוות בית-הספר וההורים; מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים ומציאת פתרונות עבורם בשיתוף גורמים רלוונטיים; הסדרת הסעות; קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים; טיפול במצבת עובדי ההוראה; אחריות לביטחון ולבטיחות במוסדות החינוך.
  7. ליווי, מעקב ובקרה בגני הילדים – אחריות למערך כוח האדם בגני הילדים; אחריות להשתלמויות; מעקב אחר ילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ומציאת פתרונות עבורם; קיום קשר עם גננות וטיפול בליקויים ובבעיות; קידום תוכניות להעשרה חינוכית של הילדים; אחריות להבטחת ביטחון ובטיחות בגני הילדים.
  8. ליווי, מעקב ובקרה של השירות הפסיכולוגי חינוכי.
  9. טיפול בהצטיידות, ברכש ובתחזוקה של מוסדות החינוך.